ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 121-150

121. Վաճառողին սեփականության իրավունքով չպատկանող հողամասում գտնվող անշարժ գույքի վաճառքի դեպքում գնորդը հողամասի համապատասխան մասի նկատմամբ ի՞նչ իրավունք է ձեռք բերում.

Correct! Wrong!

122. Տեղեկատվությունը ծառայողական, առևտրային կամ բանկային գաղտնիք է, եթե այն.

Correct! Wrong!

123. Բանկային վկայագիրը կարող է լինել.

Correct! Wrong!

124. Ռենտայի պայմանագրով մի կողմը (ռենտա ստացողը) մյուս կողմին (ռենտա վճարողին) ի՞նչ իրավունքով է գույք հանձնում.

Correct! Wrong!

125. Ե՞րբ պետք է կատարվի պարտավորությունը, երբ պարտավորությունը կատարման ժամկետ չի նախատեսում և ժամկետի որոշման պայմաններ չի պարունակում.

Correct! Wrong!

126. Ի՞նչ կարգով է ավելանում կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հատուցման և այլ դեպքերում դրամական պարտավորությամբ քաղաքացուն անմիջականորեն որպես ապրուստի միջոց վճարվող գումարը.

Correct! Wrong!

127. Գործարքը համարվում է վերացնող պայմանով կնքված, եթե կողմերն իրավունքների և պարտականությունների դադարումը կախման մեջ են դրել մի հանգամանքից.

Correct! Wrong!

128. Հողամասը ռենտայի դիմաց հանձնելու դեպքում ռենտա ստացողը, ի ապահովումն իր հանդեպ ռենտա վճարողի պարտավորության կատարման, այդ գույքի նկատմամբ ձեռք է բերում.

Correct! Wrong!

129. Մատակարարման պետական պայմանագրով մատակարարն ու՞մ է պարտավոր հանձնել ապրանքները.

Correct! Wrong!

130. Իրավաբանական անձանց միաձուլման դեպքում ու՞մ են անցնում նրանցից յուրաքանչյուրի իրավունքները և պարտականությունները.

Correct! Wrong!

131. Ո՞վ իրավունք ունի հետ գնել մշտական ռենտան.

Correct! Wrong!

132. Հիմնարկի պարտավորությունների համար պատասխանատվություն կրում է.

Correct! Wrong!

133. Ինչի՞ հիման վրա է կնքվում մատակարարման պետական պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

134. Կեղծ է համարվում.

Correct! Wrong!

135. Իրավաբանական անձի կազմից մեկ կամ մի քանի իրավաբանական անձանց առանձնանալու դեպքում վերակազմակերպված իրավաբանական անձի իրավունքները և պարտականություններն անցնում են.

Correct! Wrong!

136. Ինչպե՞ս է բաշխվում պետական կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պատվերը.

Correct! Wrong!

137. Սեփականատերը կրում է իրեն պատկանող գույքի պատահական կորստի կամ պատահական վնասվածքի ռիսկը, եթե այլ բան նախատեսված չէ.

Correct! Wrong!

138. Պետական կարիքների համար ապրանքների մատակարարման պատվերի բաշխման մրցույթում հաղթած մատակարարի (կատարողի) հետ պետական պայմանագիր կնքելը պետական պատվիրատուի համար.

Correct! Wrong!

139. Մշտական ռենտայի պայմանագրի` հետգնման իրավունքից ռենտա վճարողի հրաժարվելու մասին պայմանը.

Correct! Wrong!

140. Օրենքներով սահմանվում են գույքի այն տեսակները, որոնք կարող են գտնվել միայն.

Correct! Wrong!

141. Ի՞նչ տեսակի կարող են լինել կոոպերատիվները՝ կախված իրենց գործունեության բնույթից.

Correct! Wrong!

142. Մայրության, հայրության, երեխաների դաստիարակության և կրթության, ինչպես նաև ընտանեկան կյանքի այլ հարցեր ամուսինները լուծում են.

Correct! Wrong!

143. Ամուսիններից մեկի ազգանվան փոփոխությունը.

Correct! Wrong!

144. Ի՞նչ պատասխանատվություն է կրում պահանջը զիջած սկզբնական պարտատերը նոր պարտատիրոջ առջև.

Correct! Wrong!

145. Իրավաբանական անձի իրավունքները կարող են սահմանափակվել.

Correct! Wrong!

146. Ամուսինների ընդհանուր համատեղ սեփականության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են.

Correct! Wrong!

147. Եթե կողմը, որի համար մատակարարման պետական պայմանագիր կնքելը պարտադիր է, խուսափում է այն կնքելուց, ապա ի՞նչ պահանջով մյուս կողմը կարող է դիմել դատարան.

Correct! Wrong!

148. Տուժանք վճարելու պահանջով պարտատերը պարտավոր չէ ապացուցել, որ.

Correct! Wrong!

149. Պետական պայմանագրին համապատասխան` պետական պատվիրատուի ծանուցումը մատակարարին (կատարողին) գնորդ կցելու մասին հիմք է.

Correct! Wrong!

150. Պահանջի զիջման միջոցով այլ անձի չեն կարող անցնել.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 121-150