ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 151-180

151. Սեփականատեր ունեցող գույքի նկատմամբ դրա առուվաճառքի, փոխանակության, նվիրատվության պայմանագրի կամ գույքի օտարման այլ գործարքի հիման վրա սեփականության իրավունք կարող է ձեռք բերել

Correct! Wrong!

152. Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ ի՞նչ չափով են հատուցվում վնասները, եթե պարտավորությունը չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար սահմանված է տուժանք.

Correct! Wrong!

153. Ինչպիսի՞ պատասխանատվություն են կրում իրավաբանական անձի հիմնադիրները մինչև իրավաբանական անձի պետական գրանցումը ծագած` իրավաբանական անձի ստեղծման հետ կապված պարտավորությունների համար.

Correct! Wrong!

154. Եթե պետական պատվիրատուի կողմից որոշված գնորդը հրաժարվում է ծանուցման մեջ նշված ապրանքներից և դրանց մատակարարման պայմանագիրը կնքելուց, ապա ի՞նչ է պարտավոր կատարել մատակարարը (կատարողը).

Correct! Wrong!

155. Գտանքի մասին ոստիկանություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին հայտնելու պահից հետո ի՞նչ ժամկետում գտնված գույքը ստանալու իրավազոր անձի չհայտնաբերվելու կամ այն գտնող անձին, ոստիկանություն կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին գույքի նկատմամբ իր իրավունքի մասին չհայտարարելու դեպքում է գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը ձեռք բերում դրա գտնողը.

Correct! Wrong!

156. Իրավաբանական անձը ենթակա է վերագրանցման միայն.

Correct! Wrong!

157. Ամուսնական պայմանագիրը կնքվում է.

Correct! Wrong!

158. Հողամասի սեփականատերը, այդ թվում՝ ինքնակամ կառույցի առկայությամբ հողամասը ձեռք բերողը, կրում է դրա վրա գտնվող ինքնակամ կառույցի.

Correct! Wrong!

159. Եթե լիազորագրում ժամկետ նշված չէ, ապա այն ուժը պահպանում է.

Correct! Wrong!

160. Եթե պայմանագրում նշված չէ դրա կնքելու վայրը, ապա ո՞ր վայրում է պայմանագիրը կնքված համարվում.

Correct! Wrong!

161. Առևտրային կազմակերպությունների միջև հարաբերություններում արգելվում է.

Correct! Wrong!

162. Ինքնակամ կառույցները կարող են ճանաչվել օրինական` համայնքների ղեկավարների, համայնքի վարչական տարածքներից դուրս՝ մարզպետների կողմից.

Correct! Wrong!

163. Ինքնակամ կառույցը չի կարող ճանաչվել օրինական, եթե կառույցը պահպանելը խախտում է.

Correct! Wrong!

164. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

165. Քաղաքացին կարող է անհայտ բացակայող ճանաչվել, եթե.

Correct! Wrong!

166. Գնորդի կողմից առուվաճառքի պայմանագրում նշված քանակից ավելի ապրանք ընդունելու դեպքում լրացուցիչ ընդունված ապրանքի համար վճարվում է.

Correct! Wrong!

167. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

168. Իր ամբողջ գույքը կամ դրա մի մասը նվիրելու` առանց գույքի, իրավունքի կամ պարտականությունից ազատելու տեսքով նվիրատվության կոնկրետ առարկան նշելու խոստումը.

Correct! Wrong!

169. Նվիրաբերությունն ընդունելու համար.

Correct! Wrong!

170. Վարձակալության հանձնված գույքի օգտագործմանը լրիվ կամ մասնակիորեն խոչընդոտող թերությունների համար պատասխանատվություն է կրում.

Correct! Wrong!

171. Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքը տարածվում է դրա սահմաններում գտնվող.

Correct! Wrong!

172. Անշարժ գույք վարձակալած քաղաքացու մահվան դեպքում.

Correct! Wrong!

173. Ապահովագրական վկայագրերն ապահովագրության գլխավոր պայմանագրին չհամապատասխանելու դեպքում նախապատվությունը տրվում է.

Correct! Wrong!

174. Գույքային ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական գումարը.

Correct! Wrong!

175. Եթե պարտավորությունը չկատարելը կամ այն անպատշաճ կատարելը տեղի է ունեցել երկու կողմերի մեղքով, ապա դատարանը.

Correct! Wrong!

176. Պարտապանը կետանցող չի համարվում, քանի դեռ.

Correct! Wrong!

177. Նախնական պայմանագիրը պետք է պարունակի պայմաններ, որոնք.

Correct! Wrong!

178. Շահառուն չի կարող փոխարինվել այլ անձով այն բանից հետո.

Correct! Wrong!

179. Ապահովագրության պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

180. Ոչ կյանքի ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված ապահովագրական պատահարը վրա հասնելիս.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 151-180