ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 181-210

181. Ամուսնական պայմանագիրը կարող է կնքվել.

Correct! Wrong!

182. Որո՞նք են ճանաչվում պետական կարիքներ, որոնց համար մատակարարվում են ապրանքներ.

Correct! Wrong!

183. Ոչ կյանքի ապահովագրության պայմանագրից բխող պահանջներով հայցը կարող է ներկայացվել.

Correct! Wrong!

184. Եթե այլ բան սահմանված չէ օրենքով կամ համատեղ գործունեության պայմանագրով կամ չի բխում պարտավորության էությունից, համատեղ գործունեության մասնակիցների ներդրած գույքը, որի նկատմամբ մինչև ներդրումը նրանք ունեին սեփականության իրավունք.

Correct! Wrong!

185. Իրավաբանական անձի բաժանման դեպքում նրա իրավունքները և պարտականություններն անցնում են նոր առաջացած իրավաբանական անձանց.

Correct! Wrong!

186. Մասնակիցների համատեղ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթը բաշխվում է.

Correct! Wrong!

187. Մասնակիցների համատեղ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթին մասնակցելուց մասնակիցներից որևէ մեկին զրկելու մասին համաձայնությունը.

Correct! Wrong!

188. Եթե վնասների հատուցման ավելի պակաս չափ նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով, ապա անձը, ում իրավունքը խախտվել է, կարող է պահանջել.

Correct! Wrong!

189. Հայցային վաղեմությունը չի տարածվում.

Correct! Wrong!

190. Եթե կողմերից մեկը լրիվ կամ մասնակի կատարել է նոտարական վավերացում պահանջող գործարքը, իսկ մյուս կողմը խուսափում է գործարքի նոտարական վավերացումից, դատարանն իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

191. Համատեղ գործունեության անժամկետ պայմանագրից հրաժարվելու մասին մասնակցի դիմումը պետք է տրվի ոչ ուշ, քան.

Correct! Wrong!

192. Պարտավորության մեջ անձանց փոփոխվելու դեպքում հայցային վաղեմության ժամկետը.

Correct! Wrong!

193. Անհատապես որոշվող գույք է համարվում.

Correct! Wrong!

194. Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ բնակարանը.

Correct! Wrong!

195. Վիճակախաղ, տոտալիզատոր կամ այլ խաղեր անցկացնելու կանոններին համապատասխան խաղի կազմակերպիչը շահած անձանց պետք է վճարի նրանց շահումը.

Correct! Wrong!

196. Խաղերի կազմակերպչի կողմից սահմանված ժամկետում խաղեր անցկացնելուց հրաժարվելու դեպքում խաղերի մասնակիցներն իրավունք ունեն.

Correct! Wrong!

197. Եթե պարգևի հրապարակային խոստման մեջ դրա չափը նշված չէ, ապա.

Correct! Wrong!

198. Պարգև վճարելու պարտականությունը ծագում է, եթե.

Correct! Wrong!

199. Ո՞ր դեպքում է պարտավորությունը դադարում հաշվանցով.

Correct! Wrong!

200. Հրապարակային մրցույթ հայտարարած անձն աշխատանքները ներկայացնելու համար սահմանված ժամկետի.

Correct! Wrong!

201. Դատարանը հայցային վաղեմությունը կիրառում է.

Correct! Wrong!

202. Ամուսնական պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

203. Վնաս պատճառողի մեղքի բացակայությամբ պատճառված վնասի հատուցումը.

Correct! Wrong!

204. Իրավաբանական անձը համարվում է լուծարված, իսկ նրա գոյությունը` դադարած.

Correct! Wrong!

205. Անհրաժեշտ պաշտպանության վիճակում պատճառված վնասը.

Correct! Wrong!

206. Պարտավորությունները ծագում են.

Correct! Wrong!

207. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համարվում իրավաբանական անձի իրավունակության ծագման պահ.

Correct! Wrong!

208. Ծայրահեղ անհրաժեշտության, այսինքն` վնաս պատճառողին կամ այլ անձանց սպառնացող վտանգի վերացման պայմաններում պատճառված վնասը, եթե այդ վտանգը տվյալ հանգամանքներում չէր կարող վերացվել այլ միջոցներով, պետք է հատուցվի.

Correct! Wrong!

209. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համարվում իրավաբանական անձի իրավունակության դադարման պահ.

Correct! Wrong!

210. Իրավաբանական անձի ստեղծման նպատակով կնքված պայմանագրի հիման վրա ի՞նչ են մշակում իրավաբանական անձի հիմնադիրները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 181-210