ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 271-300

271. Կապալի պայմանագրի առկայության դեպքում իրավունք ունի՞ պատվիրատուն առանձին աշխատանքների կատարման պայմանագրեր կնքել նաև այլ անձանց հետ.

Correct! Wrong!

272. Կապալի պայմանագրում աշխատանքը կատարելու ո՞ր ժամկետներն են նշվում.

Correct! Wrong!

273. Հաճախորդի կարգադրությունները և նրան ներկայացված բոլոր պահանջները բավարարելու համար բանկային հաշվում դրամական միջոցների անբավարարության դեպքում առաջին հերթին դուրս են գրվում.

Correct! Wrong!

274. Ինչպե՞ս կարող են փոփոխվել կապալի պայմանագրում նշված աշխատանքը կատարելու սկզբնական, միջանկյալ և վերջնական ժամկետները.

Correct! Wrong!

275. Կապալի պայմանագրում ենթակա աշխատանքների գինը կամ այն որոշելու եղանակները նշված չլինելու դեպքում ինչպե՞ս է որոշվում գինը.

Correct! Wrong!

276. Բանկային հաշվի պայմանագիրը հաճախորդի դիմումով.

Correct! Wrong!

277. Եթե կապալի պայմանագրով աշխատանքի գինը որոշվել է և աշխատանքը կատարվում է կապալառուի կազմած նախահաշվին համապատասխան, ապա ո՞ր պահից է նախահաշիվն ուժի մեջ մտնում.

Correct! Wrong!

278. Իրավունքները չեկով.

Correct! Wrong!

279. Հրապարակային մրցույթը.

Correct! Wrong!

280. Պատվիրատուի և կապալառուի միջև աշխատանքի թերությունների կամ դրանց պատճառների հետ կապված վեճ առաջանալու դեպքում ցանկացած կողմի պահանջով.

Correct! Wrong!

281. Վտանգ ստեղծող գործունեությունն արգելելու պահանջով հայցի հարուցման համար.

Correct! Wrong!

282. Ի՞նչ ձևով է կնքվում գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

283. Ո՞վ իրավունք ունի գույքն անհատույց օգտագործման հանձնելու.

Correct! Wrong!

284. Առևտրային կազմակերպությունն ու՞մ իրավունք չունի գույքն անհատույց օգտագործման հանձնել.

Correct! Wrong!

285. Ի՞նչ իրավաբանական հետևանքների է հանգեցնում անվավեր գործարքը.

Correct! Wrong!

286. Կապալի պայմանագրին համապատասխան՝ պայմանների բացակայությամբ կամ դրանց թերի լինելու դեպքում ի՞նչ պահանջների պետք է համապատասխանի կապալառուի կատարած աշխատանքի որակը.

Correct! Wrong!

287. Փոխատուն պատասխանատվություն է կրում անհատույց օգտագործման հանձնված գույքի այն թերությունների համար.

Correct! Wrong!

288. Եթե կապալի պայմանագրով այլ իրավական ակտերով կամ գործարար շրջանառության սովորույթներով աշխատանքի արդյունքի համար սահմանված է երաշխիքային ժամկետ, ապա աշխատանքի արդյունքը որքա՞ն ժամանակ պետք է համապատասխանի որակի մասին պայմանագրի պայմաններին.

Correct! Wrong!

289. Գերեզմանատների կազմակերպման համար տրամադրված հողատարածքները համարվում են.

Correct! Wrong!

290. Ի՞նչ ժամկետով է կնքվում գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

291. Պարտատերը կարող է հրաժարվել կատարումն ընդունելուց և պահանջել հատուցելու վնասները.

Correct! Wrong!

292. Եթե այլ բան նախատեսված չէ կապալի պայմանագրերով, ապա ո՞ր օրվանից է սկսվում երաշխիքային ժամկետը.

Correct! Wrong!

293. Ո՞ր դեպքում է պարտապանը պարտավորությունը չկատարելու և (կամ) անպատշաճ կատարելու համար պատասխանատու, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով.

Correct! Wrong!

294. Եթե գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրում ժամկետ որոշված չէ, ապա ի՞նչ ժամկետով է կնքված համարվում պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

295. Պարտավորությունը դիտավորյալ խախտելու համար պատասխանատվությունը վերացնելու կամ սահմանափակելու մասին նախապես կնքված համաձայնությունն ի՞նչ իրավական հետևանք ունի: Այն.

Correct! Wrong!

296. Ի՞նչ հետևանք ունի գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո փոխառուի կողմից փոխատուի առարկությունների բացակայությամբ գույքից օգտվելը.

Correct! Wrong!

297. Անհատույց օգտագործման հանձնված գույքից փոխառուի կատարած բաժանելի բարելավումներն ու՞մ սեփականությունն են համարվում.

Correct! Wrong!

298. Կողմերի համաձայնությամբ պարտավորությունը կարող է դադարել կատարման փոխարեն.

Correct! Wrong!

299. Հատուցվու՞մ է փոխառուի կողմից առանց փոխատուի համաձայնության անհատույց օգտագործման հանձնված գույքից կատարված անբաժանելի բարելավումների արժեքը.

Correct! Wrong!

300. Պարտատիրոջ կողմից պարտապանին իր պարտականություններից ազատելով (պարտքը ներելով).

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 271-300