ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 301-330

301. Եթե պարտատերը հրաժարվել է պարտապանի առաջարկած պատշաճ կատարումն ընդունելուց, ապա նա համարվում է.

Correct! Wrong!

302. Եթե պարտավորության կատարման անհնարինությունն առաջացել է այնպիսի հանգամանքից, որի համար կողմերից որևէ մեկը պատասխանատու չէ, ապա պարտավորությունը.

Correct! Wrong!

303. Եթե պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի ակտի հրապարակման հետևանքով պարտավորությունը կատարելը լրիվ կամ մասնակի դառնում է անհնարին, ապա պարտավորությունը.

Correct! Wrong!

304. Պարտապանի մահով պարտավորությունը.

Correct! Wrong!

305. Փոխատու իրավաբանական անձի վերակազմակերպման դեպքում ու՞մ են անցնում գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրով փոխատուի իրավունքներն ու պարտականությունները.

Correct! Wrong!

306. Պարտավորությունը լրիվ կամ մասնակի դադարում է միատեսակ հանդիպական այն պահանջի հաշվանցով, որի ժամկետը.

Correct! Wrong!

307. Կողմերը կարող են կնքել.

Correct! Wrong!

308. Ինչպիսի՞ իրավական հետևանքներ է առաջացնում արտաքին տնտեսական գործարքի հասարակ գրավոր ձևը չպահպանելը.

Correct! Wrong!

309. Կապալի պայմանագրով կատարված աշխատանքի անպատշաճ որակի վերաբերյալ պահանջներ ներկայացնելու համար որքա՞ն է հայցային վաղեմության ժամկետը շենքերի և շինությունների համար.

Correct! Wrong!

310. Եթե կապալի պայմանագրին համապատասխան աշխատանքի արդյունքը պատվիրատուն ընդունել է մաս առ մաս, հայցային վաղեմության ընթացքը սկսում է.

Correct! Wrong!

311. Եթե նախնական պայմանագրում ժամկետ որոշված չէ, ապա նախնական պայմանագիրը կնքելու պահից ի՞նչ ժամկետում պետք է կնքվի հիմնական պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

312. Պայմանագրի պայմանները մեկնաբանելիս դատարանն ինչի՞ց պետք է ելնի.

Correct! Wrong!

313. Կենցաղային կապալի պայմանագրով պատվիրատուի հանձնարարությամբ ի՞նչ աշխատանք է պարտավորվում կատարել ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կապալառուն.

Correct! Wrong!

314. Կենցաղային կապալի պայմանագրում ինչպե՞ս է որոշվում աշխատանքի գինը.

Correct! Wrong!

315. Բաց սակարկությունների կազմակերպիչն իրավունք ունի՞ հրաժարվել մրցույթն անցկացնելուց` այդ մասին հայտարարելով մրցույթն անցկացնելու օրվանից ոչ ուշ, քան.

Correct! Wrong!

316. Շինարարական կապալի պայմանագրով պատվիրատուի առաջադրանքով ի՞նչ աշխատանք է պարտավորվում կատարել կապալառուն.

Correct! Wrong!

317. Ե՞րբ է համարվում կնքված այն պայմանագիրը, որից ծագող իրավունքներն ենթակա են պետական գրանցման.

Correct! Wrong!

318. Ո՞վ է կրում շինարարական կապալի պայմանագրի առարկա շինարարական օբյեկտի պատահական կորստի կամ պատահական վնասվածքի ռիսկը մինչև այդ օբյեկտը պատվիրատուի կողմից ընդունելը.

Correct! Wrong!

319. Ի՞նչ ձևով կարող է կնքվել պայմանագիրը, եթե տվյալ տեսակի պայմանագիր կնքելու համար օրենքով որոշակի ձև սահմանված չէ.

Correct! Wrong!

320. Նշվածներից ո՞րն է ճիշտ.

Correct! Wrong!

321. Շինարարական կապալի պայմանագրի դեպքում ինչո՞վ է սահմանվում նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը.

Correct! Wrong!

322. Օֆերտան կաշկանդու՞մ է ուղարկող անձին` այն հասցեատիրոջ կողմից ստանալու պահից.

Correct! Wrong!

323. Ի՞նչ է առաջարկն ընդունելու մասին այն անձի պատասխանը, ում հասցեագրվել է առաջարկը.

Correct! Wrong!

324. Լռությունն ակցե՞պտ է, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, գործարար շրջանառության սովորույթից կամ կողմերի նախկին գործարար հարաբերություններից.

Correct! Wrong!

325. Գիտության, գրականության կամ արվեստի ստեղծագործության նկատմամբ հեղինակային իրավունքը ծագում է.

Correct! Wrong!

326. Նշվածներից ի՞նչ գործողություն նոտարը չի կատարում.

Correct! Wrong!

327. Վաճառողի կողմից գնորդին՝ առանց վերջինիս համաձայնության երրորդ անձանց իրավունքներով ծանրաբեռնված ապրանք հանձնելու դեպքում, գնորդն իրավունք ունի վաճառողից պահանջել.

Correct! Wrong!

328. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի համաձայն՝ ինչպիսի՞ աճուրդներ և մրցույթներ կարող են լինել.

Correct! Wrong!

329. Մտավոր սեփականության օբյեկտներ են.

Correct! Wrong!

330. Ո՞վ կարող է մասնակցել բաց աճուրդին և բաց մրցույթին.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 301-330