ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 331-360

331. Մտավոր գործունեության արդյունք չեն.

Correct! Wrong!

332. Եթե երրորդ անձը մինչև առուվաճառքի պայմանագրի կատարումը ծագած հիմքերով գնորդի դեմ հայց է հարուցում ապրանքն առգրավելու մասին, ապա ու՞մ է պարտավոր գործին մասնակից դարձնել գնորդը.

Correct! Wrong!

333. Քաղաքացու իրավունակությունը և գործունակությունը կարող են սահմանափակվել.

Correct! Wrong!

334. Քաղաքացին կարող է դատարանով անգործունակ ճանաչվել, եթե.

Correct! Wrong!

335. Ու՞մ համաձայնությամբ է հնարավոր պայմանագրի փոփոխումը և լուծումը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով.

Correct! Wrong!

336. Առուվաճառքի պայմանագրով գնորդին հանձնվող ապրանքն ի՞նչ ժամկետում պետք է պիտանի լինի այն նպատակներին, որոնց համար այդ տեսակի ապրանքը սովորաբար օգտագործվում է.

Correct! Wrong!

337. Եթե այլ բան նախատեսված չէ առուվաճառքի պայմանագրով, ապա ո՞ր պահից է սկսվում երաշխիքային ժամկետը.

Correct! Wrong!

338. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները սահմանվում են.

Correct! Wrong!

339. Ամուսիններից մեկի պարտավորությունների համար կարող է բռնագանձում տարածվել.

Correct! Wrong!

340. Նշվածներից ի՞նչ գործողություն նոտարը չի կատարում.

Correct! Wrong!

341. Եթե առուվաճառքի պայմանագրով նախատեսվում է վաճառողի պարտականությունը գնորդին կոմպլեկտով հանձնելու ապրանքների որոշակի հավաքածու, ապա ո՞ր պահից է պարտավորությունը համարվում կատարված.

Correct! Wrong!

342. Իրավաբանական անձը կարող է վերակազմակերպվել.

Correct! Wrong!

343. Ապրանքների ապառիկ վաճառքն ի՞նչ գնով է կատարվում.

Correct! Wrong!

344. Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա ո՞ր պահից է գնորդը դառնում ապրանքի սեփականատեր.

Correct! Wrong!

345. Լիակատար ընկերակցության մասնակիցներ կարող են լինել.

Correct! Wrong!

346. Եթե բաժինը բնեղենով առանձնացնել անհնար է կամ դրա դեմ առարկում են բաժնային կամ համատեղ սեփականության մնացած մասնակիցները, ընդհանուր գույքում պարտապանի բաժնի վրա բռնագանձում տարածելու պահանջ ներկայացրած պարտատերն իրավունք ունի ընդհանուր սեփականության մնացած մասնակիցներից պահանջել.

Correct! Wrong!

347. Մտավոր գործունեության արդյունք չեն.

Correct! Wrong!

348. Վաճառողի կողմից գնորդին ինչպիսի՞ փաստաթուղթ հանձնելու պահից է մանրածախ առուվաճառքի պայմանագիրը համարվում պատշաճ ձևով կնքված.

Correct! Wrong!

349. Ո՞ր դեպքերում պայմանագիրը, կողմերից մեկի պահանջով, կարող է փոփոխվել կամ լուծվել դատարանի վճռով.

Correct! Wrong!

350. Քաղաքացիական շրջանառության մասնակիցների, ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների անհատականացման միջոց չեն.

Correct! Wrong!

351. Ի՞նչ է համարվում անձանց անորոշ շրջանակի հասցեագրված ապրանքի առաջարկը գովազդով, քարտացուցակներով (կատալոգներով) և նկարագրությամբ, եթե այն պարունակում է մանրածախ առուվաճառքի պայմանագրի բոլոր էական պայմանները.

Correct! Wrong!

352. Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքները ծագում են.

Correct! Wrong!

353. Պայմանագիրը լրիվ կամ մասնակի կատարելուց միակողմանի հրաժարվելու դեպքում, երբ պայմանագրից հրաժարվելը թույլատրվում է օրենքով կամ կողմերի համաձայնությամբ, պայմանագիրը համապատասխանաբար համարվում է.

Correct! Wrong!

354. Գնորդը ոչ պարենային ապրանքն իրեն հանձնելու պահից ի՞նչ ժամկետում իրավունք ունի այն գնելու վայրում փոխարինելու այլ չափի, ձևի, գույքի ապրանքով, եթե վաճառողն ավելի երկար ժամկետ չի հայտարարել.

Correct! Wrong!

355. Ի՞նչ ձևով է կնքվում պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման համաձայնությունը, եթե այլ բան չի բխում օրենքից, այլ իրավական ակտերից, պայմանագրից կամ գործարար շրջանառության սովորույթներից.

Correct! Wrong!

356. Բաժնետիրական ընկերությունն իրավունք ունի վերակազմավորվել.

Correct! Wrong!

357. Չբացահայտված տեղեկատվությանն իրավական պահպանություն տրամադրելու պայմանները սահմանվում են.

Correct! Wrong!

358. Նոտարը վավերացնում է.

Correct! Wrong!

359. Վերալիազորման իրավունքով տրված լիազորագրի գործողության ժամկետը.

Correct! Wrong!

360. Պահանջվու՞մ է պարտապանի համաձայնությունը պարտատիրոջ իրավունքներն այլ անձի անցնելու համար, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 331-360