ՀՀ քաղաքացիական իրավունք,451-480

451. Պետական կարիքների համար կապալային աշխատանքների պետական պայմանագրում ո՞վ է հանդես գալիս որպես կապալառու.

Correct! Wrong!

452. Ինչպե՞ս պետք է մեկնաբանվեն քաղաքացիական իրավական նորմերը քաղաքացիական իրավական նորմերի տեքստում կիրառվող բառերի և արտահայտությունների տարբեր ձևերով մեկնաբանման դեպքում.

Correct! Wrong!

453. Գյուտի, օգտակար մոդելի և արդյունաբերական նմուշի նկատմամբ իրավունքները պահպանվում են, եթե տրվել է.

Correct! Wrong!

454. Ի՞նչ ժամկետով կարող է սահմանվել ցմահ ռենտան.

Correct! Wrong!

455. Ցմահ ռենտայի պայմանագրի դեպքում ո՞ր պահից է դադարում ռենտա վճարելու պարտավորությունը.

Correct! Wrong!

456. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

457. Ի՞նչ հետևանք ունի պայմանագիրը կնքելու պահին մահացած քաղաքացու օգտին ցմահ ռենտա սահմանող պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

458. Ինչպե՞ս է կոչվում անձի ինքնուրույն, իր ռիսկով իրականացվող գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գույք օգտագործելուց, ապրանքներ վաճառելուց, աշխատանքներ կատարելուց կամ ծառայություններ մատուցելուց շահույթ ստանալն է.

Correct! Wrong!

459. Արտոնագրի տիրոջ պահանջով արտոնագրի խախտումը պետք է.

Correct! Wrong!

460. Ո՞րն է ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական նպատակը.

Correct! Wrong!

461. Կարո՞ղ են սահմանափակվել քաղաքացիական իրավունքները.

Correct! Wrong!

462. Շինության սեփականատերերն ընդհանուր բաժնային գույքի պարտադիր նորմերի մասով.

Correct! Wrong!

463. Ինչպե՞ս են կիրառվում օրենսդրության պարտադիր դրույթներին կամ պայմանագրին հակասող գործարար շրջանառության սովորույթները.

Correct! Wrong!

464. Վարձակալը կարո՞ղ է հրաժարվել վարձույթի պայմանագրից.

Correct! Wrong!

465. Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության հողամասի նկատմամբ յուրաքանչյուր բնակարանի կամ ոչ բնակելի տարածքի սեփականատիրոջ բաժինը որոշվում է.

Correct! Wrong!

466. Ինչպե՞ս է կոչվում անձի չստացած եկամուտը, որն այդ անձը կստանար քաղաքացիական շրջանառության սովորական պայմաններում, եթե նրա իրավունքը չխախտվեր.

Correct! Wrong!

467. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

468. Ո՞վ է հատուցում պետական մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատճառված վնասները.

Correct! Wrong!

469. Ո՞վ է հատուցում տեղական ինքնակառավարման մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց ապօրինի գործողությունների հետևանքով քաղաքացուն կամ իրավաբանական անձին պատճառված վնասները.

Correct! Wrong!

470. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

471. Նշվածներից ո՞րն է լիարժեք համապատասխանում ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությանը.

Correct! Wrong!

472. Ինչպե՞ս է կոչվում քաղաքացիական իրավունքներ ունենալու և պարտականություններ կրելու ունակությունը.

Correct! Wrong!

473. Ֆիրմային անվանումն այն անվանումն է, որի ներքո.

Correct! Wrong!

474. Ֆիրմային անվանման նկատմամբ բացառիկ իրավունքը ծագում է տվյալ անվանումով իրավաբանական անձի պետական գրանցման օրվանից կամ.

Correct! Wrong!

475. Ե՞րբ է դադարում քաղաքացու իրավունակությունը.

Correct! Wrong!

476. Ի՞նչ է ներառում քաղաքացու անունը.

Correct! Wrong!

477. Ո՞րն է համարվում քաղաքացու բնակության վայր.

Correct! Wrong!

478. Ո՞րն է համարվում տասնչորս տարեկան չդարձած անչափահասների բնակության վայր.

Correct! Wrong!

479. Չբացահայտված տեղեկատվությունն ապօրինի օգտագործումից պահպանելու իրավունքը ծագում է.

Correct! Wrong!

480. Ինչպե՞ս է կոչվում իր գործողություններով քաղաքացիական իրավունքներ ձեռք բերելու և իրականացնելու, իր համար քաղաքացիական պարտականություններ ստեղծելու և դրանք կատարելու քաղաքացու ունակությունը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք,451-480