ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 511-540

511. Բնակելի տարածության օգտագործման իրավունքի ծագումը, իրականացման պայմանները և դադարումը սահմանվում են.

Correct! Wrong!

512. Ապրանքային նշանի իրավատերը բացառիկ իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

513. Գործարքները կնքվում են.

Correct! Wrong!

514. Կիրառվու՞մ են ՀՀ քաղաքացիական օրենսդրությունը և իրավական այլ ակտերը մի կողմի` մյուսի վարչական կամ իշխանական այլ ենթակայության վրա հիմնված գույքային` ներառյալ հարկային, ֆինանսական ու վարչական հարաբերությունների նկատմամբ.

Correct! Wrong!

515. Թվարկածներից ո՞րն է տիտղոսային արժեթուղթ.

Correct! Wrong!

516. Պարտապանը կարող է պարտավորության կատարումը դնել երրորդ անձի վրա, եթե.

Correct! Wrong!

517. Ո՞ր պահից է սեփականատերը կորցնում ընդհանուր գույքում բաժնի նկատմամբ իրավունքը.

Correct! Wrong!

518. Գրավի առարկա դրամական միջոցները պահվում են.

Correct! Wrong!

519. Մասնաճյուղը.

Correct! Wrong!

520. Բնակարանի նկատմամբ ի՞նչ իրավունք է ձեռք բերում բնակարանային կոոպերատիվի անդամը, որը լրիվ մուծել է իր փայավճարը կոոպերատիվի կողմից իրեն տրամադրված բնակարանի համար.

Correct! Wrong!

521. Ինչպե՞ս են կոչվում հողում կամ այլ գույքում թաղված կամ այլ եղանակով թաքցված դրամը կամ արժեքավոր առարկաները, որոնց սեփականատերը չի կարող դրանք հայտնաբերել կամ օրենքի ուժով կորցրել է դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքը.

Correct! Wrong!

522. Առուվաճառքի պայմանագրի համաձայն` ներկատան արտադրամաս է վաճառվել իր բոլոր սարքավորումներով, սակայն ապրանքի պատկանելիքները կամ փաստաթղթերը վաճառողի կողմից սահմանված ժամկետում չեն հանձնվել գնորդին։ Այս դեպքում գնորդն իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

523. Գնորդը գնված ապրանքի մեջ հայտնաբերել է տեսականու մասին առուվաճառքի պայմանագրի պայմանին չհամապատասխանող ապրանքներ, սակայն ողջամիտ ժամկետում վաճառողին չի հայտնել ապրանքներից հրաժարվելու մասին։ Այս դեպքում.

Correct! Wrong!

524. Մշտական ռենտայի պայմանագրում, որով գույքը վճարով հանձնվել է մշտական ռենտայի դիմաց, հետգնման գնի մասին պայմանի բացակայության դեպքում գույքը հետ է գնվում.

Correct! Wrong!

525. Եթե փոխանակության պայմանագրին համապատասխան փոխանակվող ապրանքները հանձնելու ժամկետները չեն համընկնում, ապա կողմի, որը պետք է ապրանքը հանձնի մյուս կողմից ապրանք ստանալուց հետո, պարտավորության կատարման նկատմամբ կիրառվում են.

Correct! Wrong!

526. Եթե նվիրատվությունը կատարվում է նվիրատուի կողմից ներկայացուցչին տրված նվիրատվության կատարման լիազորագրի հիման վրա, սակայն լիազորագրում նշված չէ նվիրառուն և սահմանված չէ նվիրատվության առարկան, ապա տվյալ իրավիճակում.

Correct! Wrong!

527. Եթե ժառանգը, ում վրա դրվել է կտակային հանձնարարության կատարումը, ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք ունի, ապա կտակային հանձնարարության կատարելու նրա պարտականությունը.

Correct! Wrong!

528. Քաղաքացիական օրենսդրությունը հիմնվում է.

Correct! Wrong!

529. Ցմահ ռենտայի դիմաց հանձնված գույքի պատահական կորուստը կամ պատահական վնասվածքը ռենտա վճարողին.

Correct! Wrong!

530. Ստորև թվարկվածներից ո՞րն է համարվում ինվեստիցիոն (ներդրումային) արժեթուղթ.

Correct! Wrong!

531. Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ ո՞վ կարող է ներկայացնել վիճահարույց գործարքն անվավեր ճանաչելու պահանջ.

Correct! Wrong!

532. Գույքի կամ իրավունքի հանդիպական հանձնման կամ հանդիպական պարտավորության առկայության դեպքում պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

533. Պարտքային փաստաթուղթը պարտապանի մոտ գտնվելը հավաստում է.

Correct! Wrong!

534. Ի՞նչ է պարտավոր տալ պարտապանի պահանջով պարտատերը` ընդունելով կատարումը.

Correct! Wrong!

535. Կողմերից յուրաքանչյուրը ցանկացած ժամանակ կարող է հրաժարվել գույքի անհատույց օգտագործման պայմանագրից.

Correct! Wrong!

536. Եթե կատարումը նախատեսված է անձամբ պարտատիրոջ համար կամ պարտավորությունն այլ կերպ անխզելիորեն կապված է պարտատիրոջ անձի հետ, ապա պարտատիրոջ մահով պարտավորությունը.

Correct! Wrong!

537. Ինչպիսի՞ պայմանագրով են կողմերը պարտավորվում ապագայում կնքել գույք հանձնելու, աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու մասին պայմանագիր (հիմնական պայմանագիր).

Correct! Wrong!

538. Գրավոր պայմանագրի կատարմանն ուղղված գործարքները կարող են կողմերի համաձայնությամբ կնքվել.

Correct! Wrong!

539. Օֆերտան պետք է պարունակի.

Correct! Wrong!

540. Ի՞նչ ձևով են անցկացվում սակարկությունները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 511-540