ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 571-600

571. Կնոջ հղիության ընթացքում.

Correct! Wrong!

572. Անվավեր է ճանաչվում այն ամուսնությունը, երբ ամուսինները կամ նրանցից մեկը ամուսնությունը գրանցել են.

Correct! Wrong!

573. Վերալիազորման կարգով տրված լիազորագիրը.

Correct! Wrong!

574. Աշխատողի և գործատուի միջև աշխատանքային հարաբերությունները ծագում են.

Correct! Wrong!

575. Եթե աշխատանքային պայմանագիրը կնքելուց հետո ընդունվել է oրենք կամ այլ նորմատիվ իրավական ակտ, որը սահմանում է կողմերի համար պարտադիր այլ կանոններ, քան պայմանագիրը կնքելիս գործող կանոններն են սահմանում, ապա կնքված պայմանագրի պայմանները.

Correct! Wrong!

576. Որոշակի ժամկետով աշխատանքային պայմանագիր է կնքվում, եթե աշխատանքային հարաբերությունները.

Correct! Wrong!

577. Աշխատանքային պայմանագրում.

Correct! Wrong!

578. Ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

579. Վնասներ են.

Correct! Wrong!

580. Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտների տեսակները, որոնց շրջանառության մեջ գտնվելը չի թույլատրվում (շրջանառությունից հանված օբյեկտներ).

Correct! Wrong!

581. Սահմանափակ շրջանառու օբյեկտները.

Correct! Wrong!

582. Ո՞րն է քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով ոչ նյութական վնասը.

Correct! Wrong!

583. Հիմնարար իրավունքների խախտման և անարդարացի դատապարտման հետևանքով պատճառված ոչ նյութական վնասը ենթակա է հատուցման.

Correct! Wrong!

584. Ոչ նյութական վնասի հատուցման չափը որոշում է դատարանը.

Correct! Wrong!

585. Պայմանագիրը գրավոր ձևով ինչպե՞ս կարող է կնքվել.

Correct! Wrong!

586. Պայմանագիրը ո՞ր դեպքում է համարվում կնքված.

Correct! Wrong!

587. Անձի փոխարեն մեկ այլ անձ կարո՞ղ է ստորագրել գործարքը առանց լիազորագրի․

Correct! Wrong!

588. Ո՞ր դեպքում նոտարը պարտավոր է նոտարական գրասենյակից դուրս նոտարական գործողություններ կատարել.

Correct! Wrong!

589. Ի՞նչպիսի գործունեության տեսակ ունեցող իրավաբանական անձինք կարող են ռեդոմիցիլացվել.

Correct! Wrong!

590. Ո՞ր դեպքում իրավաբանական անձը կարող է ռեդոմիցիլացվել.

Correct! Wrong!

591. Նշվածներից ո՞րը գույքի օտարման պայմանագիր չէ՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

Correct! Wrong!

592. Նշվածներից ո՞րն է գույքի օտարման պայմանագիր՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

Correct! Wrong!

593. Նշվածներից ո՞րը աշխատանքների կատարման պայմանագիր չէ՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

Correct! Wrong!

594. Ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի՝ ի՞նչ պայմանագիր է, երբ մի կողմը պարտավորվում է գույքը հանձնել կամ հանձնում է մյուս կողմի անհատույց ժամանակավոր օգտագործմանը, իսկ վերջինս պարտավորվում է այդ գույքը վերադարձնել նույն վիճակում` հաշվի առնելով դրա բնականոն մաշվածքը, կամ պայմանագրով որոշված վիճակում․

Correct! Wrong!

595. Նշվածներից ո՞րը ծառայությունների մատուցման պայմանագիր չէ՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

Correct! Wrong!

596. Նշվածներից ո՞րոնք են ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր՝ ըստ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի

Correct! Wrong!

597. Կյանքի ապահովագրության պայմանագրից բխող պահանջներով հայցը կարող է ներկայացվել՝

Correct! Wrong!

598. Մրցույթի պայմանները փոփոխելու կամ վերացնելու մասին ծանուցումը պետք է կատարվի՝

Correct! Wrong!

599. Ամուսիններից մեկի պահանջով ամուսնական պայմանագիրը կարող է փոփոխվել կամ լուծվել՝

Correct! Wrong!

600. Ո՞ր գործարքները կարող են կնքվել բանավոր.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 571-600