ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 91-120

91. Փոքրահասակի գործարքներով` ներառյալ նրա կողմից ինքնուրույն կնքված գործարքները, գույքային պատասխանատվություն են կրում նրա ծնողները, որդեգրողները կամ խնամակալը, եթե չապացուցեն, որ.

Correct! Wrong!

92. Խնամակալություն սահմանվում է.

Correct! Wrong!

93. Ու՞մ սեփականությունն է հիմնադիրների` հիմնադրամին հանձնված գույքը.

Correct! Wrong!

94. Բաց բաժնետիրական ընկերությունը քանի՞ տարին մեկ է պարտավոր, ի գիտություն բոլորի, հրապարակել իր տարեկան հաշվետվությունը և հաշվապահական հաշվեկշիռը.

Correct! Wrong!

95. Հոգաբարձությունը սահմանվում է.

Correct! Wrong!

96. Ամուսնալուծության համար ամուսինների փոխադարձ համաձայնության առկայության դեպքում դատարանը լուծում է ամուսնությունը ամուսինների կողմից ամուսնալուծության մասին դիմում տալու օրվանից ոչ ուշ, քան.

Correct! Wrong!

97. Ամուսնությունը, որը լուծվում է քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցում իրականացնող մարմնում, համարվում է դադարած

Correct! Wrong!

98. Ամուսնությունը, որը լուծվում է դատական կարգով, համարվում է դադարած.

Correct! Wrong!

99. Ամուսնալուծված ամուսինների նոր ամուսնության պետական գրանցում չի կատարվում.

Correct! Wrong!

100. Երբ մատակարարման պայմանագրով նախատեսված կոմպլեկտի մեջ մտնող ապրանքների մատակարարումն իրականացվում է առանձին մասերով, ապա ե՞րբ է վճարում գնորդը.

Correct! Wrong!

101. Թույլատրվու՞մ է ընկերության բաժնետոմսերը վճարելու պարտականությունից բաժնետիրոջն ազատել` ներառյալ ընկերության նկատմամբ պահանջների հաշվանցով.

Correct! Wrong!

102. Ամուսնությունն անվավեր է ճանաչում.

Correct! Wrong!

103. Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը չափահաս գործունակ քաղաքացու պատրոն (օգնական) նշանակում է.

Correct! Wrong!

104. Ըստ ներկայացնողի է համարվում այն արժեթուղթը, որով հավաստվող իրավունքները պատկանում են.

Correct! Wrong!

105. Հիմնադրամ է համարվում.

Correct! Wrong!

106. Եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով կամ պայմանագրով, ապա էներգիան ենթաաբոնենտին փոխանցելիս էներգամատակարարող կազմակերպության առջև ո՞վ է պատասխանատվություն կրում.

Correct! Wrong!

107. Ի՞նչ է պարտավոր կատարել էներգամատակարարող կազմակերպությունը էներգիայի մատուցումն ընդհատելու, սահմանափակելու կամ դադարեցնելու դեպքում.

Correct! Wrong!

108. Ինչպե՞ս է կոչվում արժեթղթի այն տեսակը, որով հավաստվող իրավունքները պատկանում են նրանում նշված անձին.

Correct! Wrong!

109. Ի՞նչ ձևով է կնքվում անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագիրը.

Correct! Wrong!

110. Ամուսնությունն անվավեր է ճանաչվում.

Correct! Wrong!

111. Քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտները կարող են ազատորեն օտարվել կամ անցնել մեկ անձից մյուսին համապարփակ իրավահաջորդության կարգով (ժառանգում, իրավաբանական անձի վերակազմակերպում), կամ այլ եղանակով, եթե դրանք.

Correct! Wrong!

112. Ու՞մ համաձայնությամբ է կառավարվում լիակատար ընկերակցությունը.

Correct! Wrong!

113. Ամուսնությունն անվավեր ճանաչելու դեպքում բարեխիղճ ամուսինն իրավունք ունի պահպանելու ամուսնության պետական գրանցման ժամանակ ընտրված.

Correct! Wrong!

114. Ամուսնությունն անվավեր ճանաչելը չի ազդում.

Correct! Wrong!

115. Եթե տարասեռ գույքի տարրերը կազմում են ընդհանուր նշանակությամբ իրենց օգտագործումը ենթադրող միասնական ամբողջություն, ապա դրանք դիտվում են որպես.

Correct! Wrong!

116. Ինչպիսի՞ պատասխանատվություն են կրում լիակատար ընկերակցության մասնակիցներն ընկերակցության պարտավորությունների համար իրենց գույքով.

Correct! Wrong!

117. Շենքի, շինության կամ այլ անշարժ գույքի վաճառքի պայմանագրով գնորդին այդ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք փոխանցելու հետ միաժամանակ նաև ի՞նչ է փոխանցվում.

Correct! Wrong!

118. Վճարային արժեթղթեր են.

Correct! Wrong!

119. Թույլատրվու՞մ է վաճառողին սեփականության իրավունքով չպատկանող հողամասում գտնվող անշարժ գույքի վաճառքը.

Correct! Wrong!

120. Ի՞նչ կազմակերպաիրավական ձևերով կարող են ստեղծվել տնտեսական ընկերակցությունները.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, 91-120