ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 211-240

211. Առաջին ատյանի դատարանը իրավունք ունի կիրառելու հեռակա դատաքննություն.

Correct! Wrong!

212. Կողմերն իրավունք ունեն հաշտության համաձայնություն կնքել դատարանի վճռի հարկադիր կատարման ընթացքում: Այդ հաշտության համաձայնությունը կարող է վերաբերել.

Correct! Wrong!

213. Դատարանը կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու վերաբերյալ գործը քննում է.

Correct! Wrong!

214. Դատարանը կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու մասին դիմումն ընդունելուց հետո որոշում է կայացնում.

Correct! Wrong!

215. Կորցրած արժեթղթով հավաստված իրավունքը վերականգնելու վերաբերյալ գործը քննվում է.

Correct! Wrong!

216. Քաղաքացուն բժշկական ոչ հոժարակամ հետազոտության և (կամ) բուժման ենթարկելու վերաբերյալ դիմումի քննության արդյունքներով դատարանը կայացնում է.

Correct! Wrong!

217. Քաղաքացուն հոգեբուժական կազմակերպություն ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման ենթարկելու վերաբերյալ դիմում ներկայացնելու իրավունք ունի.

Correct! Wrong!

218. Քաղաքացուն հոգեբուժական կազմակերպություն ոչ հոժարակամ հոսպիտալացման ենթարկելու վերաբերյալ գործը վարույթ ընդունելու հարցը առաջին ատյանի դատարանը լուծում է.

Correct! Wrong!

219. Որդեգրումը վերացնելու վերաբերյալ գործերի քննությունն իրականացվում է.

Correct! Wrong!

220. Որդեգրման գործով եզրափակիչ դատական ակտը.

Correct! Wrong!

221. Քաղաքացուն անհայտ բացակայող ճանաչելու մասին դատարանի վճռի հիման վրա.

Correct! Wrong!

222. Քաղաքացուն անհայտ բացակայող կամ մահացած ճանաչելու վերաբերյալ դիմումը ներկայացվում է.

Correct! Wrong!

223. Առաջին ատյանի դատարանը քաղաքացու հոգեկան խանգարման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածների առկայության դեպքում.

Correct! Wrong!

224. Ու՞մ դիմումի հիման վրա չի կարող հարուցվել քաղաքացուն անգործունակ ճանաչելու վերաբերյալ գործ.

Correct! Wrong!

225. Ո՞վ կարող է դիմել առաջին ատյանի դատարան՝ իրեն լրիվ գործունակ (էմանսիպացված) ճանաչելու մասին դիմումով.

Correct! Wrong!

226. ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով սահմանված հատուկ վարույթի կարգով տիրազուրկ կարող է ճանաչվել.

Correct! Wrong!

227. Խմբային հայցով ներկայացուցչի լիազորությունների դադարեցման դեպքում դատարանը գործի քննությունը հետաձգում է.

Correct! Wrong!

228. Խմբային հայցով պատասխանողի ներկայացուցիչների թիվը չի կարող լինել.

Correct! Wrong!

229. Հայաստանի Հանրապետություն անօրինական տեղափոխված կամ Հայաստանի Հանրապետությունում ապօրինի պահվող երեխայի վերադարձի վերաբերյալ հայցադիմումը ներկայացնում է.

Correct! Wrong!

230. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով առաջին ատյանի դատարանի առանձին ակտի ձևով կայացված որոշումը գործին մասնակցող անձանց հանձնվում է առձեռն, իսկ դրա անհնարինության դեպքում նրանց է ուղարկվում կայացման պահից.

Correct! Wrong!

231. Հաշտության համաձայնություն կնքվելու հիմքով գործի վարույթը կարճելու դեպքում հաշտարարության հետ կապված ծախսերը.

Correct! Wrong!

232. Հաշտարարությունն սկսելուց հետո հաշտարարության գործընթացը ցանկացած պահի կարող է դադարեցնել.

Correct! Wrong!

233. Դատարանի նշանակած հաշտարարության սկզբնական ժամկետը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

234. Եթե մեծ է վեճը հաշտությամբ ավարտելու հավանականությունը, ապա դատարանն իր նախաձեռնությամբ մեկ անգամ կարող է նշանակել.

Correct! Wrong!

235. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը գործի վարույթի կարճման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

236. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը գործի վարույթի կարճման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

237. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով ստորև նշվածներից ո՞րը գործի վարույթի կարճման հիմք չէ.

Correct! Wrong!

238. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցը կամ դիմումն առանց քննության թողնելու մասին որոշումը վերացվելու դեպքում.

Correct! Wrong!

239. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցը կամ դիմումն առանց քննության թողնելու մասին որոշումն օրինական ուժի մեջ է մտնում.

Correct! Wrong!

240. Ընդհանուր (հայցային վարույթի) կարգով քննվող գործով հայցը կամ դիմումն առանձին պահանջի մասով առանց քննության թողնելու հիմքերի առկայության դեպքում առաջին ատյանի դատարանը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության իրավունք, 211-240