ՀՀ քրեական իրավունք, 151-180

151. Պատիժը պայմանականորեն չկիրառելիս դատարանը սահմանում է փորձաշրջան.

Correct! Wrong!

152. Տուժողի հետ հաշտվելու դեպքում անձը կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից, եթե նա.

Correct! Wrong!

153. Քննությունից կամ դատից խուսափող անձը չի կարող քրեական պատասխանատվության ենթարկվել, եթե.

Correct! Wrong!

154. Քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետի ընթացքը կասեցվում է, եթե անձը.

Correct! Wrong!

155. Մինչև տասնվեց տարին լրանալը կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի համար անչափահասների նկատմամբ ազատազրկում նշանակվում է.

Correct! Wrong!

156. Տասնվեցից մինչև տասնութ տարին լրանալը կատարած ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցանքի համար անչափահասների նկատմամբ ազատազրկում նշանակվում է.

Correct! Wrong!

157. Բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ դատարանը կարող է նշանակել.

Correct! Wrong!

158. Օտարերկրյա պետության դատարանի դատավճիռը.

Correct! Wrong!

159. Սահմանափակ մեղսունակության դեպքում քրեական պատասխանատվության հարցը լուծվում է հետևյալ կերպ.

Correct! Wrong!

160. Սահմանափակ մեղսունակությունը.

Correct! Wrong!

161. Ալկոհոլի, թմրամիջոցների կամ թմրեցնող այլ նյութերի օգտագործման հետևանքով հարբած վիճակում հանցանք կատարած անձանց քրեական պատասխանատվության հարցը լուծվում է հետևյալ կերպ.

Correct! Wrong!

162. Հանցակցի սահմանազանցում է համարվում.

Correct! Wrong!

163. Բժիշկ Ա-ն կյանքից զրկում է անհուսալի հիվանդ Բ-ին, այդ թվում՝ վերջինիս ցանկությամբ և համաձայնությամբ՝ նրա մարմնի առողջ մասերը կամ հյուսվածքները օգտագործելու նպատակով: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

164. Հանցանքը համարվում է մի խումբ անձանց կողմից՝ առանց նախնական համաձայնության կատարված, եթե.

Correct! Wrong!

165. Հանցանքը համարվում է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ կատարված, եթե դրան մասնակցել են այնպիսի համակատարողներ, ովքեր.

Correct! Wrong!

166. Մարդու իրավունքների պաշտպանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը օբյեկտիվ կողմից դրսևորվում է.

Correct! Wrong!

167. Հանրային աշխատանքները նշանակվում են որպես.

Correct! Wrong!

168. Հանրային աշխատանքները կարող են նշանակվել.

Correct! Wrong!

169. 18 տարին լրացած անձի նկատմամբ կալանքը դատարանը նշանակում է.

Correct! Wrong!

170. Հանցանք կատարելուց հետո հոգեկան խանգարմամբ հիվանդացած անձի բուժվելու դեպքում պատիժ նշանակելիս կամ պատիժը կրելը վերականգնելիս նրա նկատմամբ հոգեբուժական հիվանդանոցում հարկադիր բուժում կիրառելու ժամկետը.

Correct! Wrong!

171. Պատժի կատարման հետ միացված բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցի կիրառումը դադարեցնելն իրականացնում է.

Correct! Wrong!

172. Հանցագործություն չի համարվում.

Correct! Wrong!

173. Եթե քրեական օրենքով պաշտպանվող շահերին վնաս է պատճառվել այն անձի կողմից, ով գործել է ի կատարումն ակնհայտ անօրինական հրամանի կամ կարգադրության, ապա.

Correct! Wrong!

174. Անձին դատապարտելիս դատարանը, հաշվի առնելով հանցավորի անձը բնութագրող տվյալները, նրան կարող է զրկել հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից, եթե անձը կատարել է.

Correct! Wrong!

175. Հանրային աշխատանքներ կարող են նշանակվել.

Correct! Wrong!

176. Հանրային աշխատանքները կատարելուց չարամտորեն խուսափելու դեպքում հանրային աշխատանքների չկրած մասը դատարանը փոխարինում է.

Correct! Wrong!

177. Ազատազրկումը որոշակի ժամկետով.

Correct! Wrong!

178. Անզգույշ հանցագործության համար ազատազրկումը.

Correct! Wrong!

179. Դատավճիռների համակցությամբ պատիժ նշանակելիս ազատազրկման ժամկետները լրիվ կամ մասնակիորեն գումարելու դեպքում առավելագույն ժամկետը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

180. Ցմահ ազատազրկումը.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 151-180