ՀՀ քրեական իրավունք, 181-210

181. Պատիժ նշանակելիս՝ պատժի տեսակը և չափը որոշվում են.

Correct! Wrong!

182. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 63-րդ հոդվածով նախատեսված` պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք չէ.

Correct! Wrong!

183. Ո՞վ կարող է ազատվել քրեական պատասխանատվությունից գործուն զղջալու դեպքում՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի.

Correct! Wrong!

184. Հանցանքների համակցությամբ և դատավճիռների համակցությամբ պատիժները լրիվ կամ մասնակիորեն գումարելիս ազատազրկման մեկ օրվան համապատասխանում է.

Correct! Wrong!

185. Եթե դատարանը հանգում է հետևության, որ դատապարտյալի ուղղվելը հնարավոր է առանց պատիժը կրելու, ապա կարող է որոշում կայացնել պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին հետևյալ դեպքերում.

Correct! Wrong!

186. Ավարտված հանցագործություն է համարվում այն արարքը.

Correct! Wrong!

187. Հանցափորձը կատարվում է.

Correct! Wrong!

188. Առանձնապես ծանր հանցագործություններ են համարվում.

Correct! Wrong!

189. Արձակուրդ չտրամադրելու պատճառով տնօրենից նեղացած Ա-ն աշխատողների շրջանում տեղեկություն է տարածում այն մասին, իբր տնօրենը տառապում է վարակիչ հիվանդությամբ: Արդյունքում՝ շատ աշխատակիցներ, վախենալով վարակվելուց, դիմում են գրում և հեռանում աշխատանքից: Որակե՛լ Ա-ի արարքը.

Correct! Wrong!

190. Դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու ծանրացնող հանգամանք չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

191. Դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու ծանրացնող հանգամանք է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

192. Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու ծանրացնող հանգամանք է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

193. Դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու ծանրացնող հանգամանք չի հանդիսանում.

Correct! Wrong!

194. Բռնաբարության ծանրացնող հանգամանք է հանդիսանում.

Correct! Wrong!

195. Արարքի հանցավորությունը և պատժելիությունը որոշվում են.

Correct! Wrong!

196. Խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի առքը հանցագործության որակյալ հատկանիշ չի համարվում.

Correct! Wrong!

197. Արարքի հանցավորությունը սահմանող, պատիժը խստացնող կամ հանցանք կատարած անձի վիճակն այլ կերպ վատթարացնող օրենքը.

Correct! Wrong!

198. Ավազակության որակյալ հատկանիշ չի համարվում.

Correct! Wrong!

199. Ո՞ր կետում են սպառիչ թվարկված հանցակիցների տեսակները.

Correct! Wrong!

200. Թվարկվածներից ո՞րը պատասխանատվությունը և պատիժը ծանրացնող հանգամանք չի համարվում.

Correct! Wrong!

201. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ հանրային աշխատանքները.

Correct! Wrong!

202. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ կալանքը.

Correct! Wrong!

203. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ որոշակի ժամկետով ազատազրկումը.

Correct! Wrong!

204. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ ցմահ ազատազրկումը.

Correct! Wrong!

205. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ հատուկ կամ զինվորական կոչումից, կարգից, աստիճանից կամ որակավորման դասից զրկելը.

Correct! Wrong!

206. Ըստ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի՝ որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելը.

Correct! Wrong!

207. Հանցանքը համարվում է կազմակերպված խմբի կողմից կատարված, եթե.

Correct! Wrong!

208. ՀՀ քաղաքացու ներքոհիշյալ արարքներից ո՞րը չի պարունակում «պետական դավաճանություն» հանցակազմ.

Correct! Wrong!

209. Ըստ հանցագործության տեսակային օբյեկտի՝ խուլիգանությունը.

Correct! Wrong!

210. Որքա՞ն գումարը գերազանցելու դեպքում է պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելը գույքային վնասի դեպքում դիտվում քրեորեն պատժելի արարք.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 181-210