ՀՀ քրեական իրավունք, 301-330

301. Հարկային տեսչությունում հաշվառված համապատասխանաբար «Ն», «Մ» ու «Թ» ՍՊ ընկերությունների տնօրեն Մ-ն իր ընկեր Գ-ի միջոցով ծանոթացել է հարկային տեսչությունում հաշվառված «Ջ» ԲԲ ընկերության տնօրեն Ա-ի հետ և վերջինիս կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր տրամադրելու առաջարկի շուրջ ձեռք բերելով պայմանավորվածություն` առանց ապրանքների մատակարարման` գումարի 8,5 տոկոսի վճարման դիմաց, իր երեք ՍՊ ընկերությունների անունից կազմել ու Գ-ի միջոցով «Ջ» ԲԲ ընկերությանն է տրամադրել թվով 16` ընդհանուր առմամբ 74.993.718 ՀՀ դրամի կեղծ հաշիվ-ապրանքագրեր` «Ն» ՍՊԸ-ով` 71.154.000 ՀՀ դրամի, «Մ» ՍՊԸ-ով` 2.319.000 ՀՀ դրամի, «Թ» ՍՊԸ-ով` 1.520.718 ՀՀ դրամի: Որակե՛լ Մ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

302. Վարկը ոչ նպատակային օգտագործելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

303. Օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ կարող է նշանակվել, եթե.

Correct! Wrong!

304. Կալանք պատիժը չի կարող նշանակվել.

Correct! Wrong!

305. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 196-րդ հոդվածով (հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը) հրապարակային սակարկությունների անցկացման կարգը չարամտորեն խախտելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում միայն այն դեպքում, եթե.

Correct! Wrong!

306. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 197-րդ հոդվածով (ապրանքային նշանն ապօրինի օգտագործելը) քրեական պատասխանատվություն է նախատեսվում.

Correct! Wrong!

307. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 203-րդ հոդվածի իմաստով (կեղծ վճարային փաստաթղթեր պատրաստելը կամ իրացնելը) վճարային փաստաթուղթ չի համարվի.

Correct! Wrong!

308. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 204-րդ հոդվածով (չարաշահումը արժեթղթեր թողարկելիս) նախատեսված հանցագործությունը չի կարող դրսևորվել.

Correct! Wrong!

309. Թվարկածներից ո՞րը կեղծ ձեռնարկատիրության նպատակ չէ.

Correct! Wrong!

310. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 211-րդ հոդվածով (ակցիզային դրոշմանիշներով դրոշմավորման կանոնները խախտելը) նախատեսված հանցագործությունը չի կարող դրսևորվել.

Correct! Wrong!

311. Առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից իրենց կարգադրիչ կամ այլ լիազորություններն այդ կազմակերպության շահերին հակառակ և իր կամ ուրիշ անձանց oգտին oգտագործելու կամ առավելություններ ձեռք բերելու կամ այլ անձանց վնաս պատճառելու նպատակով oգտագործելը հանցագործություն է միայն, եթե.

Correct! Wrong!

312. Ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 216-րդ հոդվածով (ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույք ձեռք բերելը կամ իրացնելը) նախատեսված հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

313. Շենքեր, շինություններ, տրանսպորտի, հաղորդակցության կամ կապի միջոցներ, այլ հաղորդակցության ուղիներ զավթելը կամ դրանք պահելը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

314. Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելը կամ հանցավոր համագործակցություն ղեկավարելը.

Correct! Wrong!

315. Հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելը.

Correct! Wrong!

316. Եթե անձի գործողություններն այլ հանցակազմ չեն պարունակում, ապա հանցավոր համագործակցություն uտեղծող անձը ազատվում է այդ արարքի համար քրեական պատասխանատվությունից.

Correct! Wrong!

317. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 225.1 հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ հավաքը դիտավորությամբ կազմակերպելը և անցկացնելը.

Correct! Wrong!

318. Էլեկտրոնային արագացուցիչների շահագործումից հանելու ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

319. Լեռնահանքային, շինարարական կամ այլ աշխատանքների կատարման ընթացքում անվտանգության կանոնները խախտելը առաջացնում է քրեական պատասխանատվություն.

Correct! Wrong!

320. Ռադիոակտիվ նյութեր ապoրինի ձեռք բերելը, պահելը, oգտագործելը, փոխադրելը, հանձնելը, իրացնելը, ոչնչացնելը կամ վնասելը հանցագործությու՞ն է.

Correct! Wrong!

321. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 235-րդ հոդվածով (ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելը, իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ կրելը) նախատեսված արարք կատարած անձը ազատվում է քրեական պատասխանատվությունից, եթե.

Correct! Wrong!

322. Հրազենը կամ ռազմամթերքն անփութորեն պահպանելը քրեական պատասխանատվություն է առաջացնում.

Correct! Wrong!

323. Դյուրավառ կամ այրիչ նյութերի պահպանման, հաշվառման, փոխադրման, առաքման կամ oգտագործման կանոնները խախտելը, ինչպես նաև նշված նյութերի ապoրինի փոխադրումը կամ առաքումը հանցագործություն է.

Correct! Wrong!

324. Երկաթուղային, oդային կամ ջրային տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելն այն անձի կողմից, ով, ըստ կատարվող աշխատանքի կամ զբաղեցրած պաշտոնի, պարտավոր էր պահպանել այդ կանոնները.

Correct! Wrong!

325. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 241-րդ հոդվածով (երկաթուղային, օդային կամ ջրային տրանսպորտի երթևեկության անվտանգության և շահագործման կանոնները խախտելը) քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել.

Correct! Wrong!

326. Տրանսպորտային միջոցը հարբած կամ տասնվեց տարին չլրացած անձին հանձնելը.

Correct! Wrong!

327. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 244-րդ հոդվածով (ճանապարհատրանսպորտային պատահարի վայրը թողնելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

328. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 247-րդ հոդվածով (տրանսպորտի անվտանգ աշխատանքն ապահովող կանոնները խախտելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

329. ՀՀ քրեական օրենսգրքի 250-րդ հոդվածով (միջազգային թռիչքների կանոնները խախտելը) նախատեսված հանցագործությունն ուղղված է.

Correct! Wrong!

330. Համակարգչում, համակարգչային համակարգում, ցանցում կամ մեքենայական կրիչների վրա պահվող և oրենքով պահպանվող տեղեկատվության համակարգի որևէ մաս կամ ամբողջությամբ համակարգ առանց թույլտվության մուտք գործելը (ներթափանցելը), որը կատարվել է պաշտպանիչ համակարգի խախտմամբ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 301-330