ՀՀ քրեական իրավունք, 61-90

61. Նշվածներից ու՞մ նկատմամբ կարող են նշանակվել հանրային աշխատանքներ.

Correct! Wrong!

62. Կարգապահական գումարտակում պահելը ազատազրկման փոխարեն չի կարող նշանակվել այն դեպքում, երբ.

Correct! Wrong!

63. Դատվածությունը հանվում է, եթե.

Correct! Wrong!

64. Անձը դատվածություն ունեցող է համարվում.

Correct! Wrong!

65. Դատվածությունը մարված չի համարվում.

Correct! Wrong!

66. Եթե անձն օրենքով սահմանված կարգով պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է պատիժը կրելուց, կամ պատժի չկրած մասը փոխարինվել է ավելի մեղմ պատժով, ապա դատվածությունը մարելու ժամկետը հաշվարկվում է.

Correct! Wrong!

67. Դատվածություն չունեցող են համարվում այն անձինք.

Correct! Wrong!

68. Նշվածներից ո՞րն է դատարանի կողմից օրենքով նախատեսվածից ավելի մեղմ պատիժ նշանակելու սխալ տարբերակ, եթե տվյալ հանցագործության համար նախատեսված է ազատազրկում 3-7 տարի ժամկետով.

Correct! Wrong!

69. Եթե հանցագործության համար նախատեսված է ազատազրկում` 3-8 տարի ժամկետով, ապա տվյալ հանցագործության նախապատրաստության համար նշանակվող պատիժը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

70. Եթե դատավճիռ կայացնելուց հետո պարզվի, որ անձը մեղավոր է նաև մեկ այլ հանցանքի համար, որը նա կատարել է նախքան առաջին գործով դատավճիռ կայացնելը, ապա վերջնական պատժի որոշման կարգն է.

Correct! Wrong!

71. Հանցագործությունների համակցությունը կազմում են երկու դիտավորյալ հանցանքներ, որոնցից մեկի համար նախատեսված է ազատազրկում` 2-6 տարի ժամկետով, իսկ մյուսի համար` ազատազրկում` 6-12 տարի ժամկետով: Տվյալ դեպքում նշանակվող վերջնական պատիժը չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

72. Դատավճիռների համակցությամբ վերջնական պատիժը, եթե դա կապված չէ ազատազրկման հետ, չի կարող գերազանցել.

Correct! Wrong!

73. Դատավճիռների համակցությամբ վերջնական պատիժը.

Correct! Wrong!

74. Թվարկվածներից ո՞վ կարող է ազատվել պատժից արտակարգ հանգամանքների հետևանքով՝ համաձայն ՀՀ քրեական օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի.

Correct! Wrong!

75. Բ-ն, ով ավազակության համար տասը տարի ժամկետով պատիժ կրելուց հետո ազատվել է քրեակատարողական հիմնարկից, 16 տարեկան Ա-ի հետ նախնական պայմանավորվածության գալով, իրականացնում են ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակության օբյեկտիվ կողմը: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

76. Տասնութ տարին լրացած Բ-ն 13 տարեկան Ա-ին խաբեությամբ ներգրավում է գողություն կատարելուն: Որակե՛լ Բ-ի արարքը.

Correct! Wrong!

77. Վրեժի շարժառիթով կատարված սպանությունը չի համարվի հասարակ սպանություն, եթե.

Correct! Wrong!

78. Հանցանքը շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով կատարված սպանություն որակելու անհրաժեշտ պայմանն է.

Correct! Wrong!

79. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ վեներական հիվանդությամբ կամ այլ սեռավարակներով վարակելը.

Correct! Wrong!

80. Հանցանքը կորակվի որպես սեքսուալ բնույթի գործողություններին հարկադրել.

Correct! Wrong!

81. Մարդու շահագործման ձև չի համարվում.

Correct! Wrong!

82. Համակարգչային տեղեկատվությանն ապօրինի տիրանալ չի համարվում.

Correct! Wrong!

83. Կաշառք ստանալն ավարտված է համարվում.

Correct! Wrong!

84. Սանիտարահակահամաճարակային կանոնները խախտելը.

Correct! Wrong!

85. Մարդկանց կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր հանգամանքների վերաբերյալ տեղեկություն թաքցնել չի համարվում.

Correct! Wrong!

86. Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 12-րդ հոդվածի՝ հանցանքը կատարելու ժամանակ է համարվում.

Correct! Wrong!

87. Օրենքով արգելված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելը, որը զուգորդվել է անձանց կամ կազմակերպություններին կամ պետությանը զգալի վնաս պատճառելով, համարվում է.

Correct! Wrong!

88. Փաստաբանին կաշառք տալը, այսինքն՝ ապօրինաբար նրան անձամբ կամ միջնորդի միջոցով նրա կամ այլ անձի համար դրամ, գույք, գույքի նկատմամբ իրավունք, արժեթղթեր կամ որևէ այլ առավելություն խոստանալը կամ առաջարկելը կամ տրամադրելը՝ կաշառք տվողի կամ նրա ներկայացրած անձի օգտին գործողություններ կատարելու կամ չկատարելու համար, համարվում է.

Correct! Wrong!

89. Հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքի փոխարկումը (կոնվերտացումը) համարվում է.

Correct! Wrong!

90. Ո՞ր կետում են նշված միայն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ.

Correct! Wrong!

ՀՀ քրեական իրավունք, 61-90