ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Մենք նախապատրաստում կամ վերանայում ենք տարբեր իրավական փաստաթղթեր ինչպես անհատ, այնպես էլ կորպորատիվ հաճախորդների համար:
Մեր փորձառու իրավաբաններին կարող եք պատվիրել մշակելու այնպիսի իրավական փաստաթղթեր, ինչպիսիք են՝

 • դիմումներ և բողոքներ,
 • իրավական հարցումներ,
 • միջնորդություններ և բացարկներ,
 • հայցադիմումներ, հայցադիմումի պատասխաններ,
 • վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ, դրանց պատասխաններ,
 • անհատական սահմանադրական դիմումներ,
 • Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված դիմումներ,
 • դատական գործերով իրավական եզրակացություններ,
 • իրավական վերլուծություններ և պատշաճ ուսումնասիրության զեկույցներ,
 • պայմանագրեր, համաձայնագրեր, հուշագրեր,
 • կորպորատիվ փաստաթղթեր,
 • կազմակերպության ներքին իրավական ակտեր,
 • գաղտնիության քաղաքականություն,
 • օգտագործման կանոններ և պայմաններ,
 • լիցենավորման կամ թույլտվությունների հայտեր,
 • նշանակալից մասնակցության դիմումներ,
 • համակենտրոնացման հայտարարագրեր
 • գույքի և եկամուտների հայտարարագրեր
 • իրական շահառուի վերաբերյալ հայտարարագրեր և այլն:

 

Մեր փորձագիտական խումբը կնախապատրաստի ձեզ անհրաժեշտ իրավաբանական փաստաթուղթը ցանկացած լեզվով՝ կազմված ճշգրիտ, խնամքով և գրագետ:

Լեզուն խնդիր չէ:

Ստացեք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն