ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԴՐՈԻՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈԻՄ

Ներդրումային ընկերություններ, ներդրումային ֆոնդեր, թողարկողներ

 • Ներդրումային ընկերությունների լիցենզավորման և գրանցման փաստաթղթերի պատրաստում, այդ թվում` բոլոր ներդրումային ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ գործունեության կանոնների մշակում, այլ ներքին իրավական ակտերի մշակում, այդ թվում` քրաուդֆանդինգի հարթակի (ներդրումային ընկերությունների համար մշակող փաստաթղթերը կարող են մշակվել թե հայկական, թե ցանկացած եվրոպական օրենսդրության պահանջների ներքո):
 • Ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների լիցենզավորման, գրանցման և ընթացիկ սպասարկման ծառայությունների մատուցում,
 • Ներդրումային ֆոնդերի կանոնների և այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • Ներդրումային ֆոնդերի կառավարման գործընթացում կառավարող ընկերություններին ծառայությունների մատուցում,
 • Ազդագրերի կազմում (ինչպես հայկական, այնպես էլ եվրոպական օրենսդրության շրջանակներում),
 • Տարբեր հատկանիշներով արժեթղթերի կառուցում, այդ թվում՝ ցանկացած տեսակի պարտատոմսեր, դեպոզիտար ստացականներ, ներդրումային սերտիֆիկատներ, ինչպես հրապարակային առաջարկների, այնպես էլ ոչ հրապարակային առաջարկների համար,
 • Արժեթղթերի թողարկման, տեղաբաշխման և ցուցակման գործընթացների վերաբերյալ խորհրդատվության մատուցում և գործընթացի կազմակերպում,
 • Ընկերություններին նախապատրաստում ցուցակմանը կամ այլ ինստիտուցիոնալ ներդրումներին, նաև 
 • իրավաբանական ծառայություններ վերակազմավորումների և վերակազմակերպումների գործընթացում,
 • Ընկերություններին Investor relations ծառայությունների մատուցում,
 • Ընկերություններին կորպորատիվ գործընթացների կազմակերպման և փաստաթղթավորման աջակցություն

Այլ ֆինանսական կազմակերպություններ և ընկերություններ

 • Ցանկացած տեսակի ֆինանսական կազմակերպությունների լիցենզավորման և գրանցման գործընթացի կազմակերպում, բիզնես պլանի մշակում,
 • ԿԲ կողմից իրականացվող ֆինանսական կազմակերպությունների հետ կապված ցանկացած գործողությունների սպասարկում՝ նշանակալից մասնակցությունների, կանոնադրությունների և այլ փաստաթղթերի կազմում,
 • Ընկերությունների կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի և ներքին հսկողության  համակարգերի, համապատասպանության վերաբերյալ կանոնակարգերի մշակում և ներդրում (Այդ թվում նաև ISO 27000 և 9000 խմբի սերտիֆիկացման նախապատրաստում)

Հայեցակարգային և կարգավորող փաստաթղթեր

 • Հետխորհրդային երկրների կառավարություններին, ներդրումային ընկերություններին, բորսաներին արժեթղթերի կարգավորման եվրոպական օրենսդրության ներդրման խորհրդատվության մատուցում,
 • Արժեթղթերի շուկայի մասին և հարակից օրենքներում ՀՀ-ում առաջիկա օրենսդրական կարգավորումների փոփոխությունների մասով խորհրդատվության տրամադրում,
 • Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի օրենսդրության և հարակից կարգավորումների մշակում և ներդրում թե երկրի մակարդակով և թե առանձին ընկերությունների՝ հետխորհրդային երկրների համար հատկապես,
 • Ցանկացած տեսակի կարգավորումների, հայեցակարգերի մշակում, այդ թվում նաև ՀՀ ԿԲ համար և երկրի մակարդակով,

Ներդրումներ և ֆինանսներ

 • Ցանկացած տեսակի Due Diligence, ներդրումների գնահատում, ներդրումային վերլուծություններ, ռազմավարությունների մշակում,
 • Առաջիկա ամիսներին նաև corporate and project finance modeling, analysis, ESG և ենթակառուցվածքների ֆինանսավորման գործիքների մշակում

Աուդիտ

Մեր թիմն առաջարկում է իրավաբանական աուդիտ և ռիսկերի գնահատում տարբեր կազմակերպությունների և անհատների։

Նախագծեր

Մեր թիմը նախապատրաստում է իրավունքի հետ կապված ցանկացած նախագիծ և ապահովում դրա իրականացումը։

Գործարքներ

Մեր գրասենյակն աջակցում է ձեռնարկատիրական և անձնական գործարքների կնքման և կատարման գործընթացներում։

Ստացեք անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն