Ինչպես կազմել առևտրային նախագիծ

Ծանոթացեք ուղեցույցին առևտրային նախագիծ կազմելիս

Ի՞նչ է առևտրային նախագիծը

Առևտրային նախագիծը բիզնես գաղափար է, բիզնես պլան կամ առաջարկ, որի հիմնական նպատակը շահույթ ստանալն է։ Ձեր առևտրային նախագիծը կարող է վերաբերել ապրանքների արտադրությանը, վաճառքին, ծառայությունների մատուցմանը կամ այլ ձեռնարկատիրական գործունեությաւնը։

Առևտրային նախագծի ներկայացման ձևաթուղթը լրացնելիս և դրա յուրաքանչուր բաժնի բովանդակությունը գրելիս հաշվի առեք ստորև շարադրված հասկացություններն ու վերնագրերի նշանակությունը։

Պորտֆոլյո, հաշվետվություններ

Այս բաժնում անհրաժեշտ է տրամադրել հակիրճ տեղեկատվություն ձեր կամ ձեր կազմակերպության մասին։ Այս բաժնի նպատակը ներդրողին համոզելն է, որ դուք կամ ձեր կազմակերպությունը լավագույն թեկնածուն եք նախագիծն իրականացնելու համար, և ներդրվող միջոցները ծախսվելու են արդյունավետ։

Այս բաժնում կարող եք ներառել՝

 • ձեր ինքնակենսագրությունը կամ կազմակերպության պատմությունը,
 • առաքելությունը,
 • հաջողված ծրագրեր և պորտֆոլյո,
 • ֆինանսական հաշվետվություններ։


ՆԱԽԱԳԾԻ ՍԵՂՄԱԳԻՐԸ

Նկատի ունեցեք, որ Օգտագործման կանոններին համապատասխան, ձեր ընտրությամբ՝ Կայքում կարող է հրապարակվել՝ ա) միայն նախագծի սեղմագիրը, բ) նախագիծն ամբողջությամբ կամ գ) նախագիծը և կից նյութերն ամբողջությամբ։

Նախագծի սեղմագիրը դրա համառոտագիրն է՝ առանց նախագծի մանրամասների, որը ներառում է՝
ա) նախագծի վերնագիրը,
բ) հակիրճ նկարագրությունը,
գ) իրականացման վայրը,
դ) նախագծի տեսակը և ոլորտը,
ե) պահանջվող ներդրման տեսակը և չափը,
զ) ներդրման ժամկետը և վերադարձի պայմանները։


Ներդրումային նախագծի հակիրճ նկարագրությունը

Ձեր ներդրումային նախագծն սկսեք դրա հակիրճ նկարագրությամբ՝ ներկայացնելով նախագծի հիմնական գաղափարը։ Ձեր առաջարկի այս հատվածը նախագծի ամփոփումն է, որը պոտենցիալ ներդրողները կարդում են առաջինը։ Այսպիսով, ջանքեր մի խնայեք նախագծի հակիրճ նկարագրության մեջ դիպուկ կերպով շարադրելու Ձեր ծրագրի առանցքային կետերն ու գլխավոր հատկանիշները և համոզվեք, որ նախագծի նկարագրությունը կազմված է պատշաճ։
 

Ներդրման ժամկետը և վերադարձի պայմանները

Այս բաժինը նախագծի սեղմագրում հրապարակվող տեղեկատվություն է։ Ներդրման ժամկետն այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում օգտագործվելու են ներդրված ֆինանսական միջոցները։ Սեղմագրում ամփոփ կերպով ներդրողներին պետք է ցույց տալ, թե ինչպես և երբ են իրենց ներդրած միջոցները վերադարձվելու և ինչ են իրենք շահելու ձեր նախագծում ներդրում կատարելուց։ Առավել մանրամասն տեղեկությունները շարադրեք արդեն նախագծի ժամանակացույցի և ֆինանսավորման բաժիններում։
 
Նախագծի սեղմագրում հրապարակվող վերևում նկարագրված տվյալները նախագծի ներկայացման ձևաթղթում պարտադիր լրացման ենթակա դաշտեր են։

 

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

Այս բաժնում հիմնավորեք նախագծի իրականացման անհրաժեշտությունն ու արդյունավետությունը՝ դրանում ներառելով տեղեկություններ շահառուների, նրանց խնդրի (կարիքի)՝ Ձեր առաջարկած լուծման և դրա օգուտների մասին։


Մարկետինգի և վաճառքի մեթոդներ

Նախագծում անհրաժեշտ է ցույց տալ շուկայի ուսումնասիրության ձեր արդյունքները և այն գործողությունները, որոնք կապահովեն, որպեսզի դուք շուկայում մրցակցային դիրք ունենաք։ Նախագիծը պետք է պարունակի տարբեր մեթոդների և ռազմավարությունների նկարագիրը, որը կօգնի ձեզ շուկայում լինել առաջատարը։ Այսպիսով, շատ կարոր է այդ ուղղությամբ ձեր պլանավորած գործողությունների հաջորդականությունը մանրամասն շարադրել  նախագծում։

Գնահատելու համար նախագծի հեռանկարային լինելը՝ ներդրողները պետք է տեղեկություններ ստանան նախագծողի մարկետինգային և գովազդային ռազմավարության, ապրանքների գնահատման, աշխատակիցների ներգրավման, ապրանքների ձեռք բերման աղբյուրների մասին։

Մասնավորապես, այս բաժինը կազմելիս փորձեք մանրամասնել հետևյալը․

 • կանխատեսվող արտադրության կամ վաճառքի ծավալները, միավորների գները, բիզնեսի՝ շուկայում ներգրավվածությունը,
 • պոտենցիալ հաճախորդների խմբերը և ապրանքի կամ ծառայության տեղաբաշխման սխեմաները՝ ներառյալ որտեղ է ձեր ապրանքը կամ ծառայությունը վաճառվելու,
 • ապրանքների մատակարարման ներկա աղբյուրները, հետագա մրցակցությունը կամ շուկան այլ համանման ապրանքներով համալրվելու հեռանկարը,
 • տեղեկություններ գովազդի և առաջխաղացման ձեր պլանների և ռազմավարությունների մասին և այլն։

 

Գործողությունների պլան և կառավարում

Նախագծում անհրաժեշտ է տեղեկություններ ներառել նաև առաջարկվող բիզնեսի տեխնիկական և կառավարման ասպեկտների մասին։

Սա նշանակում է, որ ձեր առաջարկը պետք է տեղեկություներ բովանդակի բիզնեսի կառավարման և վարչական անձնակազմի, բիզնեսի տեղակայման, գործառնական ծախսերի, սարքավորումների  մատակարարների, հումքի աղբյուրների, կադրային ռեսուրսի և այլ վարչակառավարչական միջոցառումների և դրանց ծախսերի մասին։

Այսպիսով, այնքանով, որքանով կիրառելի է, նախագծում շարադրեք տեղեկություններ հետևյալի մասին․

 • հատուկ տեխնիկական հնարավորությունների, նոու-հաուի և հատուկ հմտությունների անհրաժեշտության մասին հիմնավորումներ ստեղծելու համար արդյունավետության բարձր մակարդակ,
 • սարքավորումների հնարավոր մատակարարների ցանկ,
 • աշխատուժի և ենթակառուցվածքային օբյեկտների առկայություն, ինչպիսիք են՝ տրանսպորտը և հաղորդակցությունը, էներգիան, ջուրը, գազը և այլն, 
 • հումքի մատակարարման աղբյուրները, արժեքը և որակը, ինչպես նաև օժանդակ արդյունաբերության հետ կապերը,
 • առկայության դեպքում ներմուծման սահմանափակումներ պահանջվող հումքի ներկրման նկատմամբ և այլն։

 

Նախագծի ֆինանսավորում

Այս բաժնի առանցքային նպատակը ներդրողին ցույց տալն է նրա շահագրգռվածությունը նախագծում ներդրում կատարելու համար։ Ուստի, այստեղ անհրաժեշտ է առավել մանրամասն տեղեկություններ շարադրել պահանջվող ներդրման, նախագծի ֆինանսավորման այլ աղբյուրների, նախագծի եկամտաբերության և եկամուտների մասին։ Ներդրողների համար պետք է հասկանալի լինի, թե ինչպես է իրենց ներդրումն օգնելու ձեր նախագծի իրականացմանը, ինչպես և երբ են իրենց ներդրած միջոցները վերադարձվելու և ինչ են իրենք շահելու ձեր նախագծում ներդրում կատարելուց։

Նախագծի ֆինանսավորմանը վերաբերող բաժնում անհրաժեշտ է ներառել տեղեկություններ, որոնք կվերաբերեն՝

 • նախագծի համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների չափին,
 • ֆինանսավորման աղբյուրներին,
 • ներդրման վերադարձին՝ ներառյալ մայր գումարի և շահույթի վերադարձման պայմանները, կարգը և ժամկետները,
 • ծախսերին և եկամուտներին,
 • բիզնեսի եկամտաբերությանը,
 • հնարավոր վարկերին կամ փոխառություններին և այլ ֆինանսական հարցերին։


Նախագծի ժամանակացույց

Այս բաժնում անհրաժեշտ է շարադրել նախագծի իրականացման ժամանակացույցը սկսած նախապատրաստումից մինչև ավարտելը։ Սա կարևոր է, որպեսզի պոտենցիալ ներդրողների համար հստակ լինի, թե վերջիններիս ինչ ժամանակահատվածում են գտնվելու բիզնես հարաբերությունների մեջ։ Այս ժամկետների սահմանումը կարևոր է նաև ձեզ համար հետևելու ձեր բիզնես նպատակների իրականացմանը

Այսպիսով, այս բաժնում կարևոր է նշել նախագծի պլանավորված գործողությունների միջանկյալ և վերջնական ժամկետները և ժամանակացույցը։


Ելքի ռազմավարություն

Այս բաժնում նկարագրվում է ներդրողների կողմից ձեր բիզնեսից դուրս գալու կարգը և պայմանները։ Այն պետք է ներառի նաև տվյալներ, թե ինչպես պետք է վարվեք այն դեպքում, երբ բիզնեսը ձախողվի։

Սովորաբար ելքի ռազմավարությունը ներառում է մեկ այլ ընկերության կողմից բիզնեսի բաժնեմասերի գնման, վարչակազմի կամ աշխատակազմի փոխարինման, հավատարմագրային կառավարման հանձնելու կամ այլ տարբերակներ։

Այսպիսով, նախագծում պլանավորեք Ձեր գործողությունները բիզնեսի ձախողման դեպքում՝ նկարագրելով դրա պահպանման կամ մեկ այլ անձի կամ ընկերության հանձնելու Ձեր ծրագիրը։


Լրացուցիչ տեղեկություններ

Այստեղ, կարող եք շարադրել ցանկացած այլ տեղեկություն, որը ձեր կարծիքով կարևոր է ներդրողների համար։
Օրինակ, կարող եք անդրադառնալ նախագծի ոլորտում պետական առանձնահատուկ մոտեցումներին և աջակցության ծրագրերին, տնտեսական զարգացման գործում ձեր նախագծի դերակատարության և դրա հետագա հեռանկարի մասին և այլն։

Այլ ուղեցույցներ
Ինչպես կազմել ոչ առևտրային նախագիծ

Ոչ առևտրային նախագիծը սոցիալական ծրագիր է, որը շահույթ ստանալու նպատակ չի հետապնդում և ուղղված է սոցիալական, գիտակրթական, բժշկական, մշակութային, բնապահպանական կամ այլ խնդիրների լուծմանը և հանրօգուտ բարիքի ստեղծմանը։

Ինչպես նախագծել սոցիալական ձեռներեցություն

Սոցիալական ձեռներեցությունը առևտրային նախագիծ է, որի արդյունքում ձեռք բերվող շահույթը օգտագործվում է հանրօգուտ նպատակներով և ուղղվում նախագծի շարունակականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ ծախսերին։